Författare: admin

 Lagrådet i Chicago 2019

 Strax före påsk samlades Rotarys lagrådsrepresentanter från alla världens distrikt till Lagråd i Chicago. Tillsammans med alla övriga icke röstande delegater deltog ca 800 personer på Hyatt Regency Hotel i centrala Chicago. 

Mötet startade på söndag eftermiddag och pågick till skärtorsdagens lunch. Inledningsvis saknades många delegater på grund av oväder med begränsad trafik på flygplatsen. Men efter hand var man samlade, nästan mangrant. Totalt 120 förslag hade man att ta ställning till. Med hjälp av föredömliga och tydliga rutiner så lyckades man klara av alla ärenden inom den tid som disponerades. 

Några beslut värda att nämna att nämna är: 

  • Lagrådet beslöt höja statusen för Rotaractklubbar. Beslutet innebär att man breddar definitionen på medlemskap till att omfatta även Rotaractklubbar. Förändringen innebär att Rotaractklubbar får en ökad support från RI. Rotaractklubbarnas legala förhållanden ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt nuvarande regelverk. 
  • Man beslutade om en per capitahöjning av avgiften till RI med 1 dollar per år de nästkommande åren intill nästa COL 2022. 
  • Man beslöt ansöka om en ändrad skattestatus för RI i USA. Det innebär att RI som organisation får samma skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del ekonomiska fördelar men också att Rotary International kan komma att betraktas som en välgörenhetsorganisation i högre grad än i nuläget, något som kan förväntas ge upphov till interna principiella diskussioner framöver. 
  • När det gäller Rotarys tidskrifter, totalt 34 inkl The Rotarian, så beslöt man att stryka namnet The Rotarian i lagtexten. Därmed ger man styrelsen möjlighet att byta namn på tidningen. Däremot röstade man nej till förslaget att tidskriftsprenumeration inte ska vara obligatorisk vilket föreslagits av D 2390 och ett distrikt i Australien. 
  • På förslag av styrelsen beslutades att generalsekreteraren ska tilldelas en ny titel dvs CEO (Chief executive officer) istället för COO (Chief operating officer). Detta förändrar inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande generalsekreterare för oss rotarianer men ges en större tyngd i externa kontakter. Ändringen påstås även underlätta vid framtida nyrekrytering på posten. 
  • Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl begränsa antalet icke-röstande deltagare på lagrådet genom att inte bekosta deltagandet för alla tidigare RI-presidenter och att begränsa antalet från RI-board till en deltagare utöver sittande, inkommande och past RI-president. 

Avslutningsvis kan sägas att detta COL 2019 till skillnad från COL 2016 inte innebär några stora och revolutionerande förändringar. 2016 togs avgörande och viktiga beslut om möjlighet till flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokrav, klassificering mm. På årets lagråd fanns många förslag om ändringar som skulle betyda en återgång från flexibiliteten. Alla dessa förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ karaktär och en del bara rent språkliga men ändå väsentliga i syfte att modernisera vår lagtext. Olikheterna kulturellt speglas också tydligt i förslagen från olika håll i världen. 

VSE utbytesverksamhet 2019-2020

Ny internationell utbytesverksamhet utlovas under DG-året 2019-2020

Minns du ännu GSE-utbytet? Vi fick i utbyte fyra personer + som gruppledare en erfaren rotarian, gruppen vistades i vårt område fyra veckor och bytte heminkvartering och klubb med ca. 4 -5 dagars mellanrum?

Nu prövar vi på VSE dvs. Vocational Study Exchange. Det gäller ett två veckors utbyte till England för yrkespersoner. Dvs. vi åker för att lära oss sådant som har med vårt eget arbete att göra, beaktande kulturskillnaderna. Och till detta kan uttryckligen rotarianer delta!!!

Det egna teamet kommer att inkvarteras i hem och det behövs det inkvartering för teamet som kommer till oss, men mera därom senare.

Vårt distrikt samarbetar med distrikt1210 www.rotary1210.org Distriktet befinner sig i Staffordshire, Shropshire och delvis West Midlands området.

Hur fungerar det hela?

Våren 2019 söker vi en teamledare – önskan är att få en rotarian som kan bra engelska  är aktiv och representativ att dra teamet, som alltså har som medlemmar även andra rotarianer (i motsatts till det gamla GSE-systemet). Vi strävar till att minimalisera utgifterna genom inkvartering hos värdfamiljer och distriktsfinansiering. Deltagarna bör betala själv sina försäkringar för resan, distriktet betalar resan.

Kraven är ålder minst 18 år; personen är sysselsatt i ett bestämt yrke eller som företagare; har möjlighet att åka vid ett senare bestämt datum (möjligen april 2020). Personen bör givetvis komma från vårt distrikts område och kunna engelska, för all verksamhet – både i tal och i skrift- sker på engelska. Dessutom skall deltagarna kunna redogöra efter resan hur utbytet och det man lärt sig hjälpt/gynnat i det egna yrket, din arbetsgivare och t.o.m din hemort. Reserapporten kommer att göras både på finska/svenska och på engelska och säkert saknar man intressant program i din egen klubb, ifall du är rotarian = dina erfarenheter från England

Gruppledarens roll är att ta ansvar över teamet och deltagarnas ansvar blir å sin sida att följa teamledarens direktiv under resan. Det är alltså inte frågan om en nöjesresa utan det är meningen att man lär sig nytt, utvecklar sitt eget arbete, hämtar nya idéer åt sin arbetsgivare och möjligen också till distriktets klubbar, hur klubbarna kunde utvecklas och bli mera internationella, hurudana projekt man gjort i England och vilka man kunde direkt benchmarka åt oss. Så upp med ögonen och öronen, utan att glömma bort artigt uppträdande som vårt distrikts internationella representant.

De som vill söka till teamledare fyller in sin ansökan och de som önskar delta i yrkesutbytet fyller i en separat ansökan – ansökningsblanketterna kommer senare på distriktets sidor.

I distriktsrådet väljs både gruppledaren som deltagarna.

Från distrikt 1210 kommer det till ett femmanna team – för deras del kan det vara att enbart teamledaren är rotarian. Tidpunkten är 4. – 18. September. För denna tidpunkt, bara vi får teamets cv, letar vi efter inkvartering i hem, antingen för fyra eller fem dagar per person. Då vi har tillgång till teamets cv börjar vi leta efter lämpliga arbetsplatser, vilka motsvarar deras kunnande och intresse. Här kan det också vara bra att hitta ett par objekt per person. Och tillsammans kommer vi även att ha roligt- vi planerar program till veckoslutet under resan. Jag väntar på besked från England och under sommaren sätter vi igång!

För vidare informationen redan nu- det finns alltså enbart fem platser, varav en är gruppens ledare!

Hälsningar Heidi Cavén , DG 2019-2020