Rotarysäätiö

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Yhteinen vaikutuksemme

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö. Se perustettiin Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin kokoonkutsumana. Rotary Internationalin vuonna 1917 perustaman Rotarysäätiön toiminta-ajatuksena on hyvien asioiden edistäminen.

Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926. Viroon Rotary tuotiin 1930. Viron rotaryklubit ovat vuodesta 2000 lähtien kuuluneet Suomen rotaryorganisaatioon.

Rotareiden työ maailmanlaajuisesti keskittyy moneen ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittiseen toimintaan. Tärkein periaate on toiminta, eivät puheet, mietinnöt ja julkilausumat.

Rotary kokoaa yhteen sinun kaltaisiasi ihmisiä — vaikuttajia kaikista kulttuureista ja ammateista, jotka haluavat käyttää omaa erityisosaamistaan hyvän tekemiseen. Ihmisiä, joiden vastuuntunto innostaa auttamaan paikkakuntaansa niiden hyvien asioiden vuoksi, joita heidän omalle osalleen on tullut. Ihmisiä, jotka tarjoutuvat tarttumaan kaikkein hankalimpiinkin haasteisiin — ja yrittävät sitkeästi saada aikaan pysyvää muutosta paikkakunnilla ympäri maailman.

Yhdessä annamme nuorille voimaa, parannamme terveyttä, edistämme rauhaa ja kehitämme paikkakuntia kaikkialla maailmassa.

Rotaryn 1,2 miljoonan maalimanlaajuisen jäsenistömme vaikutus on suurempi kuin koskaan — ja sen vaikutus kasvaa edelleen. Jäseniä on 32 000 klubissa 200 maassa ja he ovat riippumattomia kansallisuudesta, sukupuolesta, poliittisesta tai uskonnollisesta näkemyksestä ja tulevat erilaisista ammateista. Matkustaessasi maailmalla, riippumatta siitä missä päin maailmaa, olet aina tervetullut vierailemaan paikallisessa Rotaryklubissa.

Kun rotarit kokoavat voimansa ja sitoutuvat toteuttamaan jonkin asian, kuten esimerkiksi PolioPlus-hankeen, vaikutuksen mittavuus on selvä. Ja sinunlaistesi rotarien jatkuvan tuen avulla me jatkamme mm. taistelua polion hävittämiseksi nyt – End Polio Now.

Rotary on perusajatukseltaan ruohonjuuritason paikalliseen kansalaistoimintaan aktivoiva ja yhteiskunnan hyväksi toimiva järjestö. Mutta alusta alkaen sillä on ollut myös tavoiteena myös vaikuttaa maailmalaajuisesti rauhan, yhteisymmärryksen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Rotary Internationalin Rotarysäätiö (The Rotary Foundation of Rotary International) on voittoa tavoittelematon säätiö. Ensimmäinen lahjoitus saatiin jo 1916-1917, mutta säätiön nimi ja säännöt vahvistettiin 1928.

 

Rotarysäätiön tehtävä

Rotarysäätiön tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimystä edistää maailmassa yhteisymmärrystä ja rauhaa edistämällä terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jota tukevat puhtaasti vapaaehtoisin lahjoituksin rotarit ja Säätiön ystävät, joilla on sen kanssa sama visio paremmasta maailmasta. Heidän tukensa on välttämätön Säätiön apurahoin rahoitetuille hankkeille, joilla avun tarpeessa oleviin yhteisöihin pystytään aikaansaamaan kestäviä parannuksia. Rotarysäätiön tärkeimipiä tukimuotoja ovat polion hävittäminen maailmasta (PolioPlus), rauhanstipendit sekä humanitääriset hankkeet, joita tuetaan apurahoilla.

Rotarysäätiön apurahat

Rotarysäätiön apurahat jakautuvat käytännössä piiriapurahoihin ja globaaleihin apurahoihin. Käytössä ollut paketoitu apuraha on poistumassa. Piiriapurahaan voi käyttää korkeintaan 50 % piirin DDF:stä (Rotarysäätiön SHARE järjestelmän kautta tulevasta Piirille osoitettavasta rahoituksesta). Piiriapurahaa Rotarysäätiö ei kaksinkertaista. Globaaleihin apurahoihin liittyy Säätiön kaksinkertaistus piirin DDF:n osalta (esim. kun Piiri osoittaa 1000 USD DDF:ää antaa Rotarysäätiö 1000 USD rahoitusta Maailmanrahastosta). Klubien suoraan globaaliin apurahahankkeeseen osoittamaan rahoitukseen Säätiö antaa 50 %:in tuen (esim. 1000 USD lahjoitukseen 500 USD). Pienin Rotarysäätiön rahoitus on 15 000 USD. Siten globaali apurahahanke on vähintään 30 000 USD, käytännössä usein enemmän.

Piirin DDF määräytyy Vuosirahastoon tehtävien lahjoitusten perusteella. Lahjoitukset ovat kolme vuotta SHARE-järjestelmässä minkä jälkeen vuosilahjoituksesta 50 % palautuu piirin DDF:ksi ja 50 % siirtyy Maailmanrahastoon, josta sitä voidaan käyttää globaaleihin hankkeisiin Säätiön kaksinkertaistavana tukena. Vuosirahastolahjoituksia pystytään piirissä hyödyntämään siten vain tekemällä Säätiön hyväksymiä hankkeita. Esim. vuonna 2013-2014 Piirissämme lahjoitettiin Vuosirahastoon 84 000 USD ja siten vuonna 2016-2017 meillä on käytettävissä DDF:ää yhteensä 42 000 USD, josta piiriapurahan osuus voi olla korkeintaan 21 000 USD ja kaikkien hankkeiden DDF:n yhteissumma siis 42 000 USD.

Rotarysäätiöhankkeiden toteuttaminen käytännössä

Piiriapurahojen hallinnointi on tehty keveäksi, vaikka suunnittelun aikajänne on pitkä. Käytännössä Piiri hallinnoi itse piiriapurahahankkeet, vaikka ne tarvitsevatkin hyväksynnän Rotarysäätiöltä. Globaalit apurahahankkeet sen sijaan käsitellään Rotarysäätiössä ja niissä sisältöön ja muotoon liittyvät asiat ovat selvästi tiukempia. Ollakseen oikeutettu hakemaan globaaleja apurahoja klubin on oltava kvalifioitunut eli sen on allekirjoitettava yhteisyösopimus ja täytettävä sen ehdot, jolla varmistetaan, että klubilla on riittävät edellytykset hallinnoida hanketta (yhteistyösopimuksen lomakkeen saa mm. Suomen Rotaryn suojatuilta jäsensivuilta kohdasta Ohjeet ja koulutus -> Rotarysäätiö). Oleellisin vaatimus pätevöitymiselle on, että klubissa on Piirin Säätiökoulutuksen käynyt henkilö. Piiriapurahojen suhteen klubin kvalifioituminen on suositus ja se otetaan huomioon positiivisena tekijänä myöntöpäätöksiä tehtäessä.

Apurahat

Piiriapurahat

Piirin piiriapuraha on klubien hankkeista koostuva yhteen niputettu hanke-esitys, jonka Rotarysäätiö sitten hyväksyy. Hankkeen on sovittava Rotaryn toiminta-ajatukseen, siinä on oltava rotarien oma osallistuminen niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hankekoko on suuruusluokkaa 500 € - 2000 €. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi hankkeen nimi, vastuullinen klubi ja vastuuhenkilö, hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutussuunnitelma, hankkeesta saatava hyöty ja viestintäsuunnitelma, budjetti ja rahoitus (ml. omarahoitus).

Hakemus toimitetaan Piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtajalle (PDG Pentti Aspila, sähköposti: pentti.aspila.rotary@gmail.com) toukokuun loppuun mennessä. Piirineuvosto käsittelee hakemukset kesäkuussa ja Piirin esitys toimitetaan Rotarysäätiöön kesäkuun loppuun mennessä. Rotarysäätiö hyväksyy hanke-esityksen elokuussa minkä jälkeen klubi voi aloittaa hankkeen toteutuksen. On siis hyvä huomata, että hankkeen jättämisestä menee ainakin 3-4 kuukautta rahoitukseen. Hankkeita kannattaa alkaa suunnitella jo syksyllä, jotta ne ehditään jättämään ajoissa, sillä toukokuun jälkeen tulevat hanke-esitykset siirtyvät vuoden päähän. 

Globaalit apurahat

Toisin kuin piiriapurahat globaalit apurahat tarvitsevat aina kansainvälisen kumppanin. Hankkeella on tarkat vaatimukset ja sen kohdistuttava jollekin seuraavista keskittämisalueista:

* rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu

* sairauksien ehkäisy ja hoito

* vesi ja sanitaatio

* äidin ja lapsen terveys

* peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito

* taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen

Käytännössä globaalit hankkeet tehdään yhteistyössä Piirin Rotarysäätiökomitean. Kannattaa olla yhteydessä Säätiökomitean jäseniin jo varhaisessa vaiheessa, kun idea hankkeesta on syntynyt. Hankkeiden byrokratiaa ei tarvitse pelätä, sillä tarvittaessa Piirin vastuuhenkilöt hoitavat sen.

Tyypillisesti hankkeet tehdään kehitys-/kehittyvissä maissa, mutta mikään ei estä tekemästä globaalia apurahahanketta vaikka Suomessa, mikäli hankkeeseen löytyy kansainvälinen partneri, joka on valmis sitoutumaan hankkeeseen. Hankkeen minimikoko on kuitenkin 30 000 USD ja se edellyttää merkittävää panostusta myös klubilta. Siksi klubit usein ovat kutsuneet muita klubeja osallistumaan hankkeeseen jakamaan omarahoitusosuutta. Näin klubi voi päästä mukaan kansainväliseen hankkeeseen vain muutaman sadan euron panostuksella.

Globaaleissa apurahahankkeissa on jatkuva haku eikä niissä ole tiettyä aikaa, jolloin hakemus pitää jättää. Hakuprosessi kuitenkin kestää useita kuukausia.

Piiriapurahahankkeen hakemuksen sisältö

Hakemus on vapaamuotoinen (2-3 sivua)

Tärkeää:

Hankkeen Nimi (myös englanniksi)

Vastuullinen klubi ja henkilöt

Hankkeen tavoite

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen sisältö

Hankkeen budjetti

- kokonaisbudjetti

- haettu piiriapuraha

- muu rahoitus

Rotarien oma osallistuminen (rahoituksen lisäksi työ tai muu osallistuminen)

Ilmoitus klubin yhteistyösopimuksen ( MoU) allekirjoittamisesta

Rotarysäätiön toiminnan tukeminen ja tunnustukset

Jotta Rotarysäätiö voi tehdä toimintaa ja Piirimme voi tähän toimintaan osallistua, tarvitaan lahjoituksia Vuosirahastoon. Piirissä on suositus, että klubin jäsenmaksun yhteydessä kerätään varoja myös Rotarysäätiölle lahjoitettavaksi. Rotaryvuonna 2016-2017 tämän Säätiölahjoituksen on sovittu olevan 65 € maksavalta jäseneltä ja klubit tilittävät tämän suoraan Rotarysäätiön tilille.

On hyvä muistaa, että Rotaryn monista rahastoista vain Vuosirahastoon tehdyt lahjoitukset kartuttavat DDF:ää. Tämä on hyvä huomioida lahjoitusta tehtäessä. Helpoiten lahjoittaminen onnistuu esim. luottokortilla My Rotary- sivujen kautta. Rotary-tiedon saamiseksi sivuille kannattaa rekisteröityä joka tapauksessa (www.rotary.org). Klubeissa Säätiölahjoittamisesta kannattaa puhua ja tehdä siihen tavoitteet niin, että mahdollisimman moni rotari olisi halukas osallistumaan lahjoittamiseen.

Every Rotarian Every Year (EREY) tarkoittaa, että rotari sitoutuu lahjoittamaan jonkun summan, vaikka vain 25 USD, Rotarysäätiölle joka vuosi. Tällainen rotari on oikeutettu käyttämään EREY-merkkiä. EREY:stä voi erota koska tahansa eikä se siten sido mitenkään.

Sustaining member (ylläpitävä jäsen) statukseen on oikeutettu rotari, joka lahjoittaa joka vuosi vähintään 100 USD Vuosirahastoon. Täten rotary voi myös kartuttaa omaa PHF-tiliään ja kymmenessä vuodessa hankkia PHF-arvon. Samalla karttuu klubin Vuosirahastolahjoitukset.

Paul Harris Fellow (PHF) -arvon saa, kun on lahjoittanut 1000 USD Vuosirahastoon, PolioPlus-ohjelmaan tai johonkin Säätiön hyväksymään hankkeeseen, joko kerralla tai kumulatiivisena summana. Lahjoittaja voi myös osoittaa PHF-arvon saajaksi toisen henkilön, esim. puolison. PHF-arvo voidaan myös myöntää klubin tai Piirin anomuksesta ansioituneelle rotarille, jos klubilla/piirillä on Vuosirahastoon lahjoitettuna vähintään 1000 USD vastaava summa. PHF-arvoja voi olla myös useampikertaisina, jolloin merkkiin tulee safiiri (tai useampi), kun henkilö on lahjoittanut useamman 1000 USD tai vastaavasti klubi/piiri hänet palkitsee uudelleen.

Paul Harris Society koostuu henkilöistä, jotka sitoutuvat vuosittain tekemään 1000 USD lahjoituksen Vuosirahastoon, PolioPlus-ohjelmaan tai johonkin Säätiön hyväksymään hankkeeseen. Tämä yhteisö on hyvin arvostettu ja on oikeutettu asianmukaiseen merkkiin.

Suomeen on perustettu Paul Harris Society, johon pääsevät mukaan ne, jotka ovat tehneet asianmukaisen 1000 USD lahjoituksen Rotarysäätiölle rotaryvuoden aikana.

Mainittujen tunnustusten yläpuolella on kansainvälisessä Rotaryssä vielä tunnustuksia. Lahjoittamalla 10 000 USD joko kerralla tai kumulatiivisesti saa arvostetun Major Donor –arvon ja merkin. Major Donor –tunnustuksen saaneita henkilöitä on Suomessa vielä vain muutama.

 

Kansainvälinen ystävyystoiminta

  • Piirimme 1410 Intian RFE toteutettiin keväällä 2014 (lue lisää)

Yhteistyökumppanimme

Rotary tekee yhteistyötä monen eri kumppanin kanssa. Näin moninkertaistetaan vaikutus.Yhteistyötä tehdään paikallisista ruokapankeista globaaleihin humanitäärisiin organisaatioihin, meillä on monia yhteistyökumppaneita mm.:

Kohdealueet

 

rauha Rauhan ja konfliktien ehkäiseminen
sairaudet Sairauksien ehkäisy ja hoito
vesi Vesi ja hygienia
mum Äidin ja lapsen terveys
perusopetus Perusopetus ja lukutaito
talous Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys

 

Piiriapurahahakemukset 2019

Alla lueteltu muodossa Klubi, Hanke, Haettu, Myönnetty

Harjavalta, Sillan rakentaminen digitaidoilla nuorilta ikäihmisille, 1500, 1300
Forssa-Sepänhaka, The Goodfather: Lika Olika -metodin pilointi suomenkielisissä kouluissa, 2000, 1800
Huittinen, Johtamiskoulutusta lukion oppilaille, 2000, Stipendirahastosta
Kemiönsaari, Rauhan korsu, 1600, 1400
Lieto-Vanhalinna, Improving working conditions in Riga hospital, 1700,1500
Loimaa, XCO-rata Loimaalle, 2000, 1700
Mynämäki, Yhteisöllinen joulutoriprojekti, 2000, 1300
Nousiainen, Kota päiväkoti-ikäisille lapsille, 3000, 2300
Nagu, Tuki Itämeren tutkimukselle Seilissä, 1000, Stipendirahastosta
Pargas-Port, Tjuven, 2000, 1600
Pori-Teljä, Talvitapahtuma maahanmuuttajalapsille & perheille, 700, 500
Raisio-Jokilaakso, Matkalippu tulevaisuuteen, 700, stipendirahastosta
Salo Reach, Ankanuitto, 2200, 1900
Somero, Nuorten moottoripajatoiminnan käynnistäminen, 1200, 1100
Turku, Tekoja ympäristön puolesta, 1500, 1300
Turku-Samppalinna, Gambian lapset ja jalkapallo, 1970, 1500
Turun Linna, RYLA, 2000, stipendirahastosta
Punkalaidun, Hyväntekeväisyysmelontakilpailu, 700, 600
Raisio*, Ollako vai eikö olla - näkyvyyskampanja, teemailta, 1450, 700

Piiriapurahahakemukset 2018

Huittinen: hakee 1200, koko hanke 1600, ehdotetaan 1000
Virkistystä ja hyvinvointia palvelutalon asukkaille

Meri Pori: hakee 700, koko hanke 1100, ehdotetaan 600
Joulujuhlan järjestäminen palvelukodissa yhdessä vanhusten ja oppilaiden kanssa.

Nagu: hakee 1000, koko hanke 1000, ehdotetaan 500
Hiekkalinna kilpailu

Pori Karhunpää: koko hanke 12000
Koulujemme lähivedet. Oppimateriaalia kouluihin. Siirretään stipendirahastoon

Raisio-Jokilaakso:hakee 270, koko hanke 270, ehdotetaan 250
Ohjelmallinen kesäpäivä vanhustenkodin asukkaille

Rauma: hakee 900, koko hanke 1800, ehdotetaan 700
Pujon hävittämiskampanjoiden järjestäminen päiväkotien ja koulujen läheisyydestä allergian poistamiseksi

Turku, Aboa Nova: hakee 2000, koko hanke 5000, ehdotetaan 1000
Säätiö-100v/Suomi-100v, juhliin mahdollistetaan vanhusten ja vähävaraisten osallistumien

Vehmaa: hakee 500, koko hanke 1000, ehdotetaan 500
Liikenneturva-aiheiset vierailut kouluissa

Raumanmeri: hakee 1000, koko hanke 2000, ehdotetaan 1000
Toivontalon pintaremontti

Hankkeisiin haetaan 7570, hankkeiden kokonaishinta 25770, ehdotettu 5550                             

Käytettävissä 5715 USD 6280, Contingency 0, Adminstration  165        

TRF Pentti Aspila – District 1410 Global Grants and other international projects 2017-2018

On going:

GG1419320 Basic education in literacy, D-3080, India

GG1420449 Improving health, hygiene and education at Deen Gaon, D-3080, India

GG1414170 Rain water harvesting for draught affect areas, D-3131, India

GG1637463 Ethiopian Eye care project, D-3080, India

GG1744104 Scholarship for peace conflict studies, Piritta Virtanen, USA

Approved:

GG1751554 Intraocular Surgery equipment, D-2440, Turkey

GG1752861 Human milk bank project, India 

GG1751296  One More Life - Cochlear Implant RC Riverside and Ghaziabad Central Project,D-3012, India 

Reported:

GG1418620 Cataract surgeries and eye care project, D-3080, India

Zambia water project III

In planning process:

Miraculous birth (Keskola)

Senegalin näkövammaishanke

Other international projects:

Kenya literacy project, Funding from MOF 2006-2016

School building in the Philippines, D-1410 funds, 2014-2015

 


 

TRF, District 1410/Matias Röyttä 2016- 2017

Projects that have applied district grant from Rotary Foundation - grants to be confirmed later during autumn:

- - Alastaro RC - MEMORIES BESIDE THE ALASTARO ROAD  2200 USD; 2013-14 1335 USD

- - Karvia RC - PUBLIC ROTARY ADVERTISEMENT BOARD IN A LOCAL GAS STATION IN KARVIA 1100 USD

- - Kokemäki RC - SUPPORT FOR CULTURAL SURVIVAL OF LOCAL COMMUNITY 880 USD; 2013-14 1812 USD

- - Mynämäki RC - INDEPENDENT FINLAND 100 YEARS - MY CULTURAL ROOTS IN MYNÄMÄKI 880 USD; 2013-14 1378 USD

- - Pori RC - DRILLING WELLS IN ZAMBIA 2200 USD; 2013-14 USD

- - Punkalaidun RC - DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SPORT EVENTS FOR CHILDRENAND YOUTH IN PUNKALAIDUN 770 USD; 2013-14 1059 USD

- - Raumanmeri RC - SUPPORT OF "HOUSE OF HOPE" FOR DROP OUT PERSON IN RAUMA 1100 USD; 2013-14 3878 USD

- - Somero RC - FROM THE SENIOR HOUSE BACK TO SURROUNDING SOCIETY 1650 USD; 2013-14 2007 USD

- - Turun Aamuvirkut RC - HEALTHY NUTRITION FOR CARERS, NEXT TO KIN AND VOLUNTARY PERSONS WORKING WITH FAMILY MEMBERS AND PATIENT 1100 USD; 2013-14 3745 USD

- - Turku Aboa Nova RC- INTEGRATION OF REGUFEES INTO FINNISH SOCIETY 1650 USD; 2013-14 338 USD

- - Turku International RC - HYGIENE PASS FOR FEMALE IMMIGRANTS 1100 USD; 2013-14 9556 USD

- - Turku Samppalinna RC - THOPAZ DIGITAL CHEST DRAINAGE SYSTEM FOR THE TURKU UNIVERSITY HOSPITAL NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 1100 USD; 2013-14 514 USD

- - Vehmaa RC - RECREATION OF ELDERLY PEOPLE LIVING IN A REST HOME 660USD; 2013-14 1899 USD

PIIRIN 1410 LAHJOITUKSET 2013-14:   
ANNUAL FUND        83 151 USD
POLIO PLUS              9 991
ENDOWNMENT FUND 1 000

TOTAL                       95 441 USD

LISÄKSI Filippiinien taifuunin tuhojen korjaamiseen 33 000 euroa.