Lagrådet i Chicago 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

 Lagrådet i Chicago 2019

 Strax före påsk samlades Rotarys lagrådsrepresentanter från alla världens distrikt till Lagråd i Chicago. Tillsammans med alla övriga icke röstande delegater deltog ca 800 personer på Hyatt Regency Hotel i centrala Chicago. 

Mötet startade på söndag eftermiddag och pågick till skärtorsdagens lunch. Inledningsvis saknades många delegater på grund av oväder med begränsad trafik på flygplatsen. Men efter hand var man samlade, nästan mangrant. Totalt 120 förslag hade man att ta ställning till. Med hjälp av föredömliga och tydliga rutiner så lyckades man klara av alla ärenden inom den tid som disponerades. 

Några beslut värda att nämna att nämna är: 

  • Lagrådet beslöt höja statusen för Rotaractklubbar. Beslutet innebär att man breddar definitionen på medlemskap till att omfatta även Rotaractklubbar. Förändringen innebär att Rotaractklubbar får en ökad support från RI. Rotaractklubbarnas legala förhållanden ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt nuvarande regelverk. 
  • Man beslutade om en per capitahöjning av avgiften till RI med 1 dollar per år de nästkommande åren intill nästa COL 2022. 
  • Man beslöt ansöka om en ändrad skattestatus för RI i USA. Det innebär att RI som organisation får samma skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del ekonomiska fördelar men också att Rotary International kan komma att betraktas som en välgörenhetsorganisation i högre grad än i nuläget, något som kan förväntas ge upphov till interna principiella diskussioner framöver. 
  • När det gäller Rotarys tidskrifter, totalt 34 inkl The Rotarian, så beslöt man att stryka namnet The Rotarian i lagtexten. Därmed ger man styrelsen möjlighet att byta namn på tidningen. Däremot röstade man nej till förslaget att tidskriftsprenumeration inte ska vara obligatorisk vilket föreslagits av D 2390 och ett distrikt i Australien. 
  • På förslag av styrelsen beslutades att generalsekreteraren ska tilldelas en ny titel dvs CEO (Chief executive officer) istället för COO (Chief operating officer). Detta förändrar inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande generalsekreterare för oss rotarianer men ges en större tyngd i externa kontakter. Ändringen påstås även underlätta vid framtida nyrekrytering på posten. 
  • Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl begränsa antalet icke-röstande deltagare på lagrådet genom att inte bekosta deltagandet för alla tidigare RI-presidenter och att begränsa antalet från RI-board till en deltagare utöver sittande, inkommande och past RI-president. 

Avslutningsvis kan sägas att detta COL 2019 till skillnad från COL 2016 inte innebär några stora och revolutionerande förändringar. 2016 togs avgörande och viktiga beslut om möjlighet till flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokrav, klassificering mm. På årets lagråd fanns många förslag om ändringar som skulle betyda en återgång från flexibiliteten. Alla dessa förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ karaktär och en del bara rent språkliga men ändå väsentliga i syfte att modernisera vår lagtext. Olikheterna kulturellt speglas också tydligt i förslagen från olika håll i världen. 

print

Kommentera