Yhteenveto vuoden 2019 Rotary Internationalin sääntövaltuuskunnan päätöksistä

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Yhteenveto vuoden 2019 Rotary Internationalin sääntövaltuuskunnan päätöksistä

Rotary Internationalin sääntövaltuuskunta eli parlamentti (CoL, Council on Legislation) kokoontuu kolmen vuoden välein uudistamaan järjestön säännöt. Sääntömuutosesityksiä voivat tehdä mm. klubit, piirit ja Rotary Internationalin Board of Directors. 

Valtuuskuntaan kuuluu äänivaltaisina jäseninä yksi edustaja kustakin rotarypiiristä. Sen lisäksi siihen kuuluu ei-äänivaltaisia jäseniä, mm. Board of Directors sekä Rotary Internationalin entiset presidentit mukaan lukien nykyinen ja tuleva presidentti. Ei-äänivaltaisilla jäsenillä on puheoikeus.

Vuoden 2019 sääntövaltuuskunta kokoontui 14-18.4.2019 Chicagossa. Maailman 538 piiristä paikalla oli edustettuna 532, Suomesta kaikki kuusi piiriä. Kukin piiri tekee ja teki itsenäiset äänestyspäätökset kaikkiin esityksiin. Piirien edustajat voivat toimia muutosesitysten esittelijöinä ja ottaa osaa keskusteluun. 

Päätösesityksiä voidaan tehdä kolmentyyppisiin dokumentteihin:

– RI CONSTITUTION (RI:n perussääntö), muutoksiin tarvitaan 2/3 enemmistö

– RI BYLAWS (RI.n säädökset), muutoksiin tarvitaan ½ enemmistö

– CLUB CONSTITUTION (Rotaryklubin perussääntö), muutoksiin tarvitaan ½ enemmistö 

 

Sääntövaltuuskunnan 2019 sääntömuutokset:

Muutosesitykset Rotaryn palveluväyliin, Rotaryn tavoitteisiin ja ydinarvoihin:

17 esitystä, joista yksikään ei mennyt läpi

 

Muutosesitykset klubien hallintoon:

12 esitystä, joista 6 meni läpi

Läpi menneet esitykset:

 • 19-18, klubien tulee jäsenistöään rakentaessaan korostaa tasapainoista jäsenistöä, joka kunnioittaa erilaisuutta
 • 19-22, mikäli klubi ei löydä uutta presidenttiä säädetyssä ajassa (vuotta ennen presidenttikauden alkua), istuva presidentti jatkaa toimessa enintään seuraavan vuoden
 • 19-24, klubin vuosikokouksessa, jossa valitaan uudet virkailijat, esitetään edellinen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä meneillään olevan vuoden talousarvio. Kokous tulee pitää 31.12. mennessä.
 • 19-26, klubin nimen tai paikkakunnan muutoksesta päättävästä kokouksesta tulee informoida jäseniä ja kuvernööriä 21 vrk ennen kokousta 
 • 19-28, klubi voidaan perustaa paikkakunnalle, missä on muitakin klubeja. Klubin, joka toimii pääasiassa on-line, tulee olla maailmanlaajuinen, tai kuten klubihallitus päättää
 • 19-29, satelliittiklubin tulee toimittaa vuosittain emoklubilleen raportti jäsenistöstään, aktiviteeteistaan, ohjelmastaan sekä tarkastetusta taloudestaan ja toiminnastaan

Muutosesitykset kokoontumisiin ja osallistumiseen

7 esitystä, joista 2 meni läpi

Läpi menneet esitykset:

 • 19-30, selkeyttää säännöstöä klubikokousten joustavuudesta ja päätöksestä, että klubin tulee kokoontua vähintään 2 kertaa kuukaudessa
 • 19-35, kokouspaikkauksia ei tarvitse tehdä +/- 14 pv kuluessa, vaan tarkastelujaksona on koko vuosi

 

Muutosesitykset jäsenyyteen

3 esitystä, joista 2 meni läpi 

Läpi menneet esitykset:

 • 19-37, klubin jäsen voi jatkaa jäsenenä, vaikka tulisi valituksi johonkin luottamustehtävään
 • 19-39, päätös poistaa luokiterajoitukset jäsenyydessä; samassa klubissa useampi jäsen voi edustaa samaa luokitetta

 

Muutosesitykset RI:n presidentin valintaan

3 ehdotusta, joista 2 meni läpi

Läpi menneet esitykset:

 • 19-40, päätös mahdollistaa joustavamman käytännön presidentin tai president electin viran täyttämisessä, mikäli valintaketjuun tulee katkoksia
 • 19-41, presidenttiä ei voi valita kahtena vuonna peräkkäin samasta maasta

 

Muutosesitykset RI:n hallituksen jäsenten valintaan (Board of Directors)

3 ehdotusta, joista 2 meni läpi

Läpi menneet esitykset:

 • 19-43, nimityskomitean tulee pitää valintakokous 15. syyskuuta – 15. lokakuuta välisenä aikana, ellei RI:n Boardilta ole saatu lupaa muuhun ajankohtaan
 • 19-45, piirin edustaja RI:n hallituksen jäsenen nimityskomiteaan voidaan nimetä nimityskomiteamenettelyllä, joka noudattaa vastaavaa menettelyä kuin piirikuvernöörin valinnassa (nimeäminen voidaan edelleen tehdä piirikonferenssin yhteydessä pidetyssä kokouksessa tai vastaavassa piirikokouksessa) 

 

 

Muutosesitykset kuvernöörin valintaan

8 esitystä, joista 3 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-49, klubin äänimäärä kuvernöörin vaalissa määräytyy sen mukaan, mikä klubin jäsenmäärä oli rotaryvuoden alussa
 • 19-52, Klubit voivat esittää haastavan ehdokkaan 30 vrk kuluessa kuvernöörin nimeämisestä
 • 19-53, valitun mutta estyneen kuvernöörin tehtävän voi paikata vain past-kuvernööri, joko samasta tai toisesta piiristä

 

Muutosesitykset muihin vaaleihin 

2 esitystä, joista molemmat menivät läpi

Läpi menneet esitykset:

 • 19-54, osallistuessaan piirin vaaleihin (CoL-edustaja, piirikuvernööri, RI:n directorin valintakomitean jäsen), klubin täytyy olla hoitanut kaikki taloudelliset velvoitteensa RI:lle ja pirille. Kuvernööri valvoo asian. 
 • 19-55, muutos nimitys- ja valintakäytännöissä RIBI:ssä. Koskee vain Englantia ja P-Irlantia

 

Muutosesitykset piirihallintoon

4 esitystä, joista 2 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-57, jatkaa kuvernöörin aikaa yhteen vuoteen, jona aikana hänen on raportoitava klubeille piirin tarkistettu tilinpäätös ja toimintakertomus, päätös myös tarkentaa raporttiin vaadittavia asioita ja tarkastajien pätevyysvaatimuksia. Kuvernöörin on myös raportoitava RI:ltä saamansa varojen käyttö
 • 19-58, kuvernöörin on järjestettävä ylimääräinen piirikokous 8 viikon kuluessa siitä, kun piirin klubien enemmistö sitä vaatii, vaatimuksessa esitettävä kokouksen asialista 

 

Muutosesitykset yleensä RI:n toimintaan

12 esitystä, joista 5 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-61, RI:n Boardin jäsenen tulee raportoida Zonea säännöllisesti toimistaan
 • 19-62, RI:n pääsihteerin nimike muutettiin toimitusjohtajaksi
 • 19-63, nopeutettiin määräaikaa, missä piirin rajamuutokset astuvat päätöksen jälkeen voimaan
 • 19-66, mahdollistaa RI:n virallisen lehden “The Rotarian” nimenmuutoksen
 • 19-70, RI:n board voi kuvernöörin pyynnöstä lopettaa klubin, jossa on alle 6 jäsentä

 

Muutosesitykset RI:n jäsenyyteen (klubit ovat RI:n jäseniä, ei rotarit)

2 esitystä, joista 1 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-72, Rotaract-klubit tulevat Rotary Internationalin virallisiksi elimiksi, (eivät kuitenkaan tule rotaryklubeiksi, eikä rotaractorit tule rotareiksi)

 

Muutosesitykset RI:n kansainvälisiin komiteoihin

5 esitystä, joista 2 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-74, joustavuutta lisäävä muutos kansanvälisen komitean jäsenen vaatimuksiin
 • 19-75, tarkennuksia rotaract- ja interact-komiteoiden jäsenyysvaatimuksiin

 

Muutosesitykset RI:n kansainvälisiin konventioihin 

3 muutosesitystä, joista 2 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-79, yhtenäistää kansainvälisen konvention järjestämistä koskevat säännöt vastaamaan vallitsevia käytäntöjä
 • 19-80, päätös poistaa päällekkäisiä äänestyksiä konventioissa

 

Muutosesitykset RI:n talouteen ja per capita-maksuihin

14 muutosesitystä, joista 3 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-82, päätettiin nostaa RI:n per capita-maksuja seuraavasti:
  -v. 2019-20, 68 USD
  -v. 2020-21, 69 USD
  -v. 2021-22, 70 USD
  -v. 2022-23, 71 USD
 • 19-93, muutetaan RI:n ylijäämärahaston (Surplus Fund) nimi reservirahastoksi (RI Reserve)
 • 19-94, muuttaa talouden seurauskäytäntöä RI:ssä

 

Muutosesitykset pre CoL-käytäntöihin

8 muutosesitystä, joista 6 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 •   19-96, RI Board voi esittää tärkeitä sääntömuutosesityksiä (enactments) poikkeuksellisesti Council on Resolutions käsittelyn yhteydessä, mikäli esitykset arvioidaan erittäin kiireellisiksi 
 • 19-97, yhtenäistää RI:n säännöksiä ja poistaa ristiriitaisuuksia koskien määräenemmistövaatimuksia
 • 19-100, klubi voi antaa kannatuksensa CoR-ponsimuutosesitykselle kuvernöörin järjestämässä sähköpostiäänestyksessä
 • 19-101, täsmentää syitä, minkä perusteella joku ponsiesitys (CoR) ei ole hyväksyttävissä
 • 19-102, jos joku sääntömuutosehdotus saa sähköisessä CoL-edustajien ennakkoäänestyksessä alle 20% äänistä, sitä ei tarvitse tuoda CoL:liin päätettäväksi, vaan se hylätään. Ennen ennakkoäänestystä ehdotusta voi kommentoida. 
 • 19-103,  jos joku sääntömuutosehdotus saa sähköisessä CoL-edustajien ennakkoäänestyksessä yli 80% äänistä, sitä ei tarvitse tuoda CoL:liin päätettäväksi, vaan se hyväksytään. Ennen ennakkoäänestystä ehdotusta voi kommentoida.

 

Muutosesitykset koskien CoL-kokoontumisia ja edustajia

6 esitystä, joista kaikki hylättiin

 

Muutosesitykset CoL-käytäntöihin yleensä

5 esitystä, joista 4 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-110, RI:n pääsihteeri (tuleva toimitusjohtaja) tarkastaa CoL-edustajien valtuutuksen pätevyyden. Epäselvät tapaukset päättää CoL. Erillistä valtuutuskomiteaa ei enää tarvita. 
 • 19-112, että RI:n edelliset presidentit eivätkä Boardin jäsenet enää osallistu CoL:liin ei-äänioikeutettuina jäseninä. Boardin tulee valita keskuudestaan yksi jäsen edustamaan RI Boardia ei-äänioikeutettuna jäsenenä.
 • 19-113, Rotaryinstituuttien järjestäjä raportoi Instituutissa tehdyistä CoL-tai CoR-päätöksistä 
 • 19-114, Klubeilla on oikeus moittia CoL päätöstä sen jälkeen kun pääsihteeri on julkistanut päätökset.  Pääsihteerin tulee julkistaa käsittelynsä jälkeen tehdyt moite-esitykset ja niiden määrät RI:n web-sivuilla

 

Sääntömuutosten tekniset muutosesitykset 

3 esitystä, jotka 3 hyväksyttiin

Läpi menneet esitykset:

 • 19-115, RI:n säädökset (BYLAWS) kirjoitetaan uudelleen puhtaaksi muutamatta niiden sisältöä. Jatkuvien sääntömuutosten tuloksena, kun muutoksia on vain lisätty vanhoihin sääntöihin, säännöt ovat tulleet hajanaisiksi, itseään toistaviksi ja epäjohdonmukaisiksi. Päätöksen mukaan säännöt kirjoitetaan uudelleen puhtaaksi sujuvaksi, johdonmukaiseksi ja helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. 
 • 19-117, CLUB CONSTITUTION (Rotaryklubin perussääntö) kirjoitetaan uudelleen puhtaaksi muutamatta sen sisältöä. Jatkuvien sääntömuutosten tuloksena, kun muutoksia on vain lisätty vanhoihin sääntöihin, säännöt ovat tulleet hajanaisiksi, itseään toistaviksi ja epäjohdonmukaisiksi. Päätöksen mukaan säännöt kirjoitetaan uudelleen puhtaaksi sujuvaksi, johdonmukaiseksi ja helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. 
 • 19-117, RI muutetaan USA:ssa verotuksellisesti hyväntekeväisyysjärjestöksi.

Tällä saavutetaan vuosittain huomattavia veroetuja. Tällä ei ole vaikutusta piirien tai klubien toimintaan.

24.4.2019

Kari Kivistö

Rotary – COL 2019 -päätökset – yhteenveto

Rotary – COL 2019 sammandrag på svenska

print

Vastaa